Konferencja w Wierzchowiskach
18/04/2016 11:04 - Administrator
15 kwietnia 2016 r. (pi±tek) w Wierzchowiskach odby³a siê konferencja pt „Rozwój przedsiêbiorczo¶ci na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim”.
Gospodarzami spotkania byli burmistrz miasta Piaski Micha³ Cholewa oraz wójt gminy Wólka Edwin Gortat.
W trakcie konferencji zosta³y wrêczone Beneficjentom programu Certyfikaty Szlaku Jana III Sobieskiego. Nastêpnie odby³y siê prezentacje dobrych praktyk wdro¿onych w ramach realizacji programu - kilka firm i przedstawicieli organizacji pozarz±dowych zaprezentowa³o swoje oferty i plany dalszego rozwoju.
Uczestnicy konferencji mieli okazjê wys³uchaæ kilku prelekcji na temat mo¿liwo¶ci wsparcia w zakresie rozwoju przedsiêbiorczo¶ci, m.in. ze ¶rodków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Powiatowego Urzêdu Pracy w ¦widniku czy ¶rodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W trakcie konferencji odbywa³a siê promocja produktów i us³ug ze Szlacheckiego Szlaku Jana III Sobieskiego w woj. lubelskim - wystawcami byli przedsiêbiorcy i przedstawiciele organizacji pozarz±dowych z terenu Szlaku.
 
http://dawna.dolinagielczwi.org/news_256_Konferencja-w-Wierzchowiskach.html