Ponowne zaproszenie do sk³adania ofert
02/02/2016 12:59 - Administrator
Zgodnie z zasad± konkurencyjno¶ci informujemy o zaproszeniu do sk³adania ofert cenowych na us³ugê wykonania strony internetowej. 
Szczegó³y w zak³adce "Zapytania ofertowe".

 
http://dawna.dolinagielczwi.org/news_250_Ponowne-zaproszenie-do-sk%C2%B3adania-ofert.html