Nasza lokalizacja
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Icon Strona gwna > Aktualno¶ci > Baza projektów > Konferencja w Wierzchowiskach
Icon PROW 2014-2020
Icon PROW 2007-2013
Icon NABORY WNIOSKÓW
Icon DO POBRANIA
Icon ZAP. OFERTOWE
 
Icon WYSZUKIWARKA
Konferencja w Wierzchowiskach
18/04/2016 11:04   Opublikowa: Administrator
15 kwietnia 2016 r. (pi±tek) w Wierzchowiskach odby³a siê konferencja pt „Rozwój przedsiêbiorczo¶ci na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim”.
Gospodarzami spotkania byli burmistrz miasta Piaski Micha³ Cholewa oraz wójt gminy Wólka Edwin Gortat.
W trakcie konferencji zosta³y wrêczone Beneficjentom programu Certyfikaty Szlaku Jana III Sobieskiego. Nastêpnie odby³y siê prezentacje dobrych praktyk wdro¿onych w ramach realizacji programu - kilka firm i przedstawicieli organizacji pozarz±dowych zaprezentowa³o swoje oferty i plany dalszego rozwoju.
Uczestnicy konferencji mieli okazjê wys³uchaæ kilku prelekcji na temat mo¿liwo¶ci wsparcia w zakresie rozwoju przedsiêbiorczo¶ci, m.in. ze ¶rodków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Powiatowego Urzêdu Pracy w ¦widniku czy ¶rodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W trakcie konferencji odbywa³a siê promocja produktów i us³ug ze Szlacheckiego Szlaku Jana III Sobieskiego w woj. lubelskim - wystawcami byli przedsiêbiorcy i przedstawiciele organizacji pozarz±dowych z terenu Szlaku.
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich Europa inwestujca w obszary wiejskie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Dolina Gieczwi" wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.


LGD Dolina Gieczwi © 2009-2015 | Polityka Serwisu| Redakcja| Kontakt
Projekt i wykonanie: Robert Sowikowski