Nasza lokalizacja
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Icon Strona gwna > Aktualno¶ci > Baza projektów > Informacja dotycz±ca Programu Operacyjnego Pomoc ¯ywno¶ciowa (PO P¯) 2014-2020
Icon PROW 2014-2020
Icon PROW 2007-2013
Icon NABORY WNIOSKÓW
Icon DO POBRANIA
Icon ZAP. OFERTOWE
 
Icon WYSZUKIWARKA
Informacja dotycz±ca Programu Operacyjnego Pomoc ¯ywno¶ciowa (PO P¯) 2014-2020
18/03/2016 15:06   Opublikowa: Administrator
 

 

Czy na obszarze LGD znajd± siê organizacje zainteresowane zaanga¿owaniem w realizacjê Programu na szczeblu lokalnym?

Organizacjami partnerskimi PO P¯ mog± byæ organizacje niedzia³aj±ce dla osi±gniêcia zysku, których jednym z zadañ statutowych jest wspieranie i niesienie pomocy osobom najbardziej potrzebuj±cym, bêd±cym w trudnej sytuacji ¿yciowej lub materialnej.
Wiêcej informacji -
tutaj. 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich Europa inwestujca w obszary wiejskie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Dolina Gieczwi" wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.


LGD Dolina Gieczwi © 2009-2015 | Polityka Serwisu| Redakcja| Kontakt
Projekt i wykonanie: Robert Sowikowski