Nasza lokalizacja
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Icon Strona gwna > Aktualno¶ci > Baza projektów > 11 marca - Dzieñ So³tysa
Icon PROW 2014-2020
Icon PROW 2007-2013
Icon NABORY WNIOSKÓW
Icon DO POBRANIA
Icon ZAP. OFERTOWE
 
Icon WYSZUKIWARKA
11 marca - Dzieñ So³tysa
11/03/2016 10:11   Opublikowa: Administrator
Z okazji Dnia So³tysa sk³adamy ¿yczenia pomy¶lno¶ci i sukcesów w pracy na rzecz swojego ¶rodowiska oraz wytrwa³o¶ci w rozwi±zywaniu spraw spo³eczno¶ci lokalnej.
Niech uznanie mieszkañców bêdzie dla Pañstwa powodem 
do podejmowania nowych wyzwañ i zadañ dla rozwoju wsi!
Zarz±d i Pracownicy LGD "Dolina Gie³czwi" 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich Europa inwestujca w obszary wiejskie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Dolina Gieczwi" wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.


LGD Dolina Gieczwi © 2009-2015 | Polityka Serwisu| Redakcja| Kontakt
Projekt i wykonanie: Robert Sowikowski