Nasza lokalizacja
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Icon Strona gwna > Aktualno¶ci > Baza projektów > LSR na lata 2016-2023 z³o¿ona w Urzêdzie Marsza³kowskim
Icon PROW 2014-2020
Icon PROW 2007-2013
Icon NABORY WNIOSKÓW
Icon DO POBRANIA
Icon ZAP. OFERTOWE
 
Icon WYSZUKIWARKA
LSR na lata 2016-2023 z³o¿ona w Urzêdzie Marsza³kowskim
08/01/2016 12:05   Opublikowa: Administrator
Szanowni Pañstwo,
W ¶rodê, 30 grudnia 2015 r. LGD Dolina Gie³czwi z³o¿y³a w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Lubelskiego wniosek o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Spo³eczno¶æ na lata 2016-2022 dla obszaru gmin: Me³giew, Milejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki.  
Przygotowanie Strategii oraz wszystkich niezbêdnych za³±czników i dokumentów poprzedzone by³o kilkoma miesi±cami intensywnych prac. Przez ca³y ten okres odbywa³y siê konsultacje spo³eczne oraz spotkania ze spo³eczno¶ci± lokaln±. 
Dziêkujemy wszystkim osobom i instytucjom za zaanga¿owanie przy tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju, za zg³aszane uwagi, wskazówki, za przekazane dane do szczegó³owych analiz, za w³o¿on± pracê i po¶wiêcony czas na rzecz tworzenia dokumentu, który dla  LGD "Dolina Gie³czwi" przez najbli¿sze lata bêdzie podstaw± do wdra¿ania zaplanowanych dzia³añ. 
Do³o¿yli¶my wszelkich starañ, aby Strategia odpowiada³a na realne potrzeby naszych mieszkañców przy jednoczesnym spe³nieniu wszystkich wymogów formalnych.
Zgodnie z Regulaminem konkursu wyboru LSR dokonuje siê w terminie czterech miesiêcy od dnia up³ywu terminu sk³adania wniosków. Bêdziemy Pañstwa informowaæ o wynikach konkursu i ostatecznej kwocie jaka zostanie przeznaczona na wdra¿anie LSR. 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich Europa inwestujca w obszary wiejskie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Dolina Gieczwi" wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.


LGD Dolina Gieczwi © 2009-2015 | Polityka Serwisu| Redakcja| Kontakt
Projekt i wykonanie: Robert Sowikowski