Nasza lokalizacja
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Icon Strona gwna > Aktualno¶ci > Baza projektów > Walne Zebranie Cz³onków LGD "Dolina Gie³czwi"
Icon PROW 2014-2020
Icon PROW 2007-2013
Icon NABORY WNIOSKÓW
Icon DO POBRANIA
Icon ZAP. OFERTOWE
 
Icon WYSZUKIWARKA
Walne Zebranie Cz³onków LGD "Dolina Gie³czwi"
22/12/2015 13:31   Opublikowa: Administrator
Szanowni Pañstwo,

Informujemy, ze w dniu 29 grudnia 2015 roku (wtorek), o godzinie 14:00 w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach, przy ul. Lubelskiej 22 odbêdzie siê Walne Zebranie Cz³onków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia³ania "Dolina Gie³czwi".

Proponowany porz±dek Walnego Zebrania Cz³onków.
1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia.
2. Wybór Przewodnicz±cego i Sekretarza Walnego Zebrania Cz³onków.
3. Ustalenie prawid³owo¶ci zwo³ania zebrania i zdolno¶ci do podejmowania uchwa³.
4. Przyjêcie porz±dku obrad zebrania.
5. Podjêcie uchwa³y w sprawie przyjêcia Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Dzia³ania „Dolina Gie³czwi”.
6. Prezentacja projektu Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Dzia³ania „Dolina Gie³czwi” w perspektywie finansowej 2014-2020.
7. Podjêcie uchwa³y w sprawie przyjêcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Dzia³ania „Dolina Gie³czwi”.
8. Wolne wnioski i dyskusja.
9. Zakoñczenie zebrania.

Liczymy na niezawodny udzia³.

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich Europa inwestujca w obszary wiejskie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Dolina Gieczwi" wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.


LGD Dolina Gieczwi © 2009-2015 | Polityka Serwisu| Redakcja| Kontakt
Projekt i wykonanie: Robert Sowikowski