Nasza lokalizacja
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Icon Strona gwna > Aktualno¶ci > Baza projektów > Og³oszenie o naborze na stanowisko pracy: Specjalista ds. administracyjnych
Icon PROW 2014-2020
Icon PROW 2007-2013
Icon NABORY WNIOSKÓW
Icon DO POBRANIA
Icon ZAP. OFERTOWE
 
Icon WYSZUKIWARKA
Og³oszenie o naborze na stanowisko pracy: Specjalista ds. administracyjnych
15/12/2015 16:34   Opublikowa: Administrator
 Zarz±d Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia³ania „Dolina Gie³czwi” og³asza nabór do pracy na stanowisko: Specjalista ds. administracyjnych

 Wymagania konieczne:

1.  Wykszta³cenie wy¿sze

2.  Do¶wiadczenie: co najmniej roczny sta¿ pracy 

3.  Umiejêtno¶ci:

1)  Umiejêtno¶æ obs³ugi komputera

2)  Umiejêtno¶æ pracy w grupie

3)  £atwo¶æ w nawi±zywaniu kontaktów

4)  Umiejêtno¶ci w zakresie wprowadzania danych na stronê internetow±

5)  Prawo jazdy kat. B

 

Wymagania po¿±dane:

1.  Wykszta³cenie administracyjne, prawnicze, ekonomiczne

2.  Do¶wiadczenie w obs³udze biura

3.  Znajomo¶æ jêzyków: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. ukraiñski, j. rosyjski

 

Zakres obowi±zków:

1.  Prowadzenie ksiêgi korespondencyjnej

2.  Wysy³anie i przyjmowanie korespondencji

3.  Pomoc przy obs³udze organów LGD

4.  Obs³uga klientów (mieszkañców), udzielanie odpowiedzi i wyja¶nieñ,  przyjmowanie sk³adanych przez mieszkañców wniosków i postulatów dotycz±cych wdra¿ania LSR

5.  ¦wiadczenie doradztwa w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o p³atno¶æ na operacje realizuj±ce cele LSR

6.  Prowadzenie ewidencji udzielonego doradztwa

7.  Realizacja zadañ w zakresie monitorowania stanu wdra¿ania LSR

8.  Przygotowywania okresowych zestawieñ danych monitoringowych oraz sprawozdañ merytorycznych

9.  Zbieranie materia³u na potrzeby ewaluacji

10. Prowadzenie ewidencji uchwa³ Walnego Zebrania Cz³onków i Zarz±du

11. Gromadzenie ankiet monitoruj±cych  sk³adanych przez beneficjentów LGD oraz weryfikacja prawid³owo¶ci wype³niania

12. Pomoc przy opisywaniu dokumentów finansowych oraz innych niezbêdnych do wniosku o p³atno¶æ w ramach LSR

13. Zapewnienie ci±g³o¶ci pracy sprzêtu w biurze LGD oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy

14. Udzia³ w ró¿nego rodzaju naradach, szkoleniach, uroczysto¶ciach i imprezach zwi±zanych z dzia³alno¶ci± Stowarzyszenia

 

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

 

Wymagane dokumenty na ww. stanowisko:

  1. ¿yciorys (CV) z o¶wiadczeniem kandydata o wyra¿eniu zgody na przetwarzanie danych             osobowych do celów rekrutacji;
  2. list motywacyjny;
  3. kserokopie ¶wiadectw pracy;
  4. kserokopie dokumentów potwierdzaj±cych wykszta³cenie i kwalifikacje;
  5. inne dokumenty wed³ug uznania;

Dokumenty aplikacyjne nale¿y z³o¿yæ osobi¶cie lub za po¶rednictwem poczty na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania ”Dolina Gie³czwi”, ul. Lubelska 77A, 21-050 Piaski, do dnia 22 grudnia 2015 roku do godz. 14.00.

Za termin dostarczenia oferty liczy siê datê jej wp³ywu do biura LGD.

Kontakt:
Stowarzyszenie LGD ”Dolina Gie³czwi”
ul. Lubelska 77A, 21-050 Piaski,
tel.: (081) 52 53 012

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich Europa inwestujca w obszary wiejskie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Dolina Gieczwi" wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.


LGD Dolina Gieczwi © 2009-2015 | Polityka Serwisu| Redakcja| Kontakt
Projekt i wykonanie: Robert Sowikowski