Nasza lokalizacja
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Icon Strona gwna > Aktualno¶ci > Baza projektów > Badanie ankietowe dot. LSR 2014-2020
Icon PROW 2014-2020
Icon PROW 2007-2013
Icon NABORY WNIOSKÓW
Icon DO POBRANIA
Icon ZAP. OFERTOWE
 
Icon WYSZUKIWARKA
Badanie ankietowe dot. LSR 2014-2020
20/11/2015 15:40   Opublikowa: Administrator
Szanowni Pañstwo, Mieszkañcy obszaru LGD „Dolina Gie³czwi”,

Zapraszamy do wziêcia udzia³u w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Dolina Gie³czwi” poprzez wype³nienie ankiet.
Uzyskane informacje zostan± wykorzystane w celu:
1) opracowania planu komunikacji LGD z otoczeniem
2) opracowania kryteriów wyboru operacji,
3) opracowania zasad monitoringu i ewaluacji dzia³alno¶æ LGD oraz wdra¿anej strategii na lata 2014-2020.

Wype³nienie tych trzech ankiet zajmie Pañstwu tylko kilka minut.
Aby wy¶wietliæ ankietê wystarczy klikn±æ w poni¿szy link:
1) ankieta -
plan komunikacji
2) ankieta - kryteria wyboru operacji
3) ankieta - zasady monitoringu i ewaluacji

Z góry dziêkujemy za Pañstwa zaanga¿owanie.

  
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich Europa inwestujca w obszary wiejskie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Dolina Gieczwi" wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.


LGD Dolina Gieczwi © 2009-2015 | Polityka Serwisu| Redakcja| Kontakt
Projekt i wykonanie: Robert Sowikowski