Nasza lokalizacja
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Icon Strona gwna > Aktualno¶ci > Baza projektów > Walne Zebranie Cz³onków LGD "Dolina Gie³czwi"
Icon PROW 2014-2020
Icon PROW 2007-2013
Icon NABORY WNIOSKÓW
Icon DO POBRANIA
Icon ZAP. OFERTOWE
 
Icon WYSZUKIWARKA
Walne Zebranie Cz³onków LGD "Dolina Gie³czwi"
02/11/2015 15:55   Opublikowa: Administrator
Szanowni Pañstwo,

Informujemy, ¿e w dniu 16 listopada 2015 r. (poniedzia³ek) odbêdzie siê Walne Zebranie Cz³onków LGD „Dolina Gie³czwi”.
Zapraszamy do Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach, ul. Lubelska 22 o godz. 14.00.

Proponowany porz±dek Walnego Zebrania Cz³onków:
1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia.
2. Wybór Przewodnicz±cego i Sekretarza Walnego Zebrania Cz³onków.
3. Ustalenie prawid³owo¶ci zwo³ania zebrania i zdolno¶ci do podejmowania uchwa³.
4. Przyjêcie porz±dku obrad zebrania.
5. Prezentacja proponowanych zmian w Statucie i podjêcie uchwa³y w tej sprawie.
6. Uchwalenie wysoko¶ci i trybu wnoszenia sk³adek cz³onkowskich Stowarzyszenia LGD „Dolina Gie³czwi”
7. Nowe uwarunkowania dla organów LGD wynikaj±ce z przepisów krajowych i unijnych w ramach PROW 2014-2020.
8. Wolne wnioski i dyskusja.
9. Zakoñczenie zebrania.
      

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich Europa inwestujca w obszary wiejskie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Dolina Gieczwi" wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.


LGD Dolina Gieczwi © 2009-2015 | Polityka Serwisu| Redakcja| Kontakt
Projekt i wykonanie: Robert Sowikowski