Nasza lokalizacja
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Icon Strona gwna > Aktualno¶ci > Baza projektów > Zaproszenie na seminarium
Icon PROW 2014-2020
Icon PROW 2007-2013
Icon NABORY WNIOSKÓW
Icon DO POBRANIA
Icon ZAP. OFERTOWE
 
Icon WYSZUKIWARKA
Zaproszenie na seminarium
20/08/2015 15:20   Opublikowa: Administrator
 

Lubelski O¶rodek Doradztwa Rolniczego w Koñskowoli i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddzia³ w Krakowie zapraszaj± na seminarium:

 „Budowa sieciowych produktów turystyki wiejskiej – wykorzystanie potencja³u obszarów wiejskich w podej¶ciu LEADER"

które odbêdzie siê w  dniu  29 wrze¶nia 2015 roku o godzinie 10.00 w Centrum Innowacyjno-Szkoleniowym, Lubelskiego O¶rodka Doradztwa Rolniczego w Koñskowoli.

Na seminarium zapraszamy w³a¶cicieli gospodarstw agroturystycznych, obiektów turystyki wiejskiej, podmiotów ¶wiadcz±cych us³ugi oko³o turystyczne, przedstawicieli organizacji pozarz±dowych funkcjonuj±cych w tym obszarze, Lokalnych Grup Dzia³ania, doradców zainteresowanych budowaniem sieciowych produktów turystyki wiejskiej, w oparciu o mo¿liwo¶ci jakie tworzy PROW 2014-2020.

Uczestnicy seminarium zapoznaj± siê z metodyk± budowania sieciowych produktów turystyki wiejskiej, zwi±zanej z przygotowaniem pakietów turystycznych, skupiaj±cych wspó³pracuj±ce ze sob± podmioty tworz±ce spójn± ofertê – jako jedn± z form aktywizacji spo³ecznej i gospodarczej mieszkañców obszarów wiejskich.

Udzia³ w seminarium jest bezp³atny.
Uczestnicy otrzymaj± certyfikaty CDR w Brwinowie.


Zg³oszenia nale¿y przysy³aæ do dnia 22.09.2015r na adres: LODR w Koñskowoli, ul. Po¿owska 8, 24-130 Koñskowola lub faxem 81 881 66 63 lub e-mail bscibior@wodr.konskowola.pl.

Osoba odpowiedzialna: Barbara ¦cibior, kierownik dzia³u Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki tel. 81 8890655, 661 107 936
 

Do pobrania:

Program seminarium - pobierz

Karta zg³oszenia - pobierz

Informacja o uczestniku - pobierz

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich Europa inwestujca w obszary wiejskie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Dolina Gieczwi" wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.


LGD Dolina Gieczwi © 2009-2015 | Polityka Serwisu| Redakcja| Kontakt
Projekt i wykonanie: Robert Sowikowski