Nasza lokalizacja
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Icon Strona gwna > Aktualno¶ci
Icon PROW 2014-2020
Icon PROW 2007-2013
Icon NABORY WNIOSKÓW
Icon DO POBRANIA
Icon ZAP. OFERTOWE
 
Icon WYSZUKIWARKA
27/03/2017 10:15 Comments 0 Komentarze
Tags -
26/04/2016 15:27 Comments 0 Komentarze
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania "Dolina Gie³czwi" poszukuje archiwisty / muzealnika do przeprowadzenia kilkugodzinnych warsztatów dla uczestników projektu "Tam, gdzie stare ³±czy siê z nowym" dofinansowanego ze ¶rodków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra".

Warsztaty planowane s± w II po³. maja 2016 r. i odbêd± w gminie Me³giew.
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 81 52 53 012 lub e-mailowego: biuro@dolinagielczwi.org
Tags -
18/04/2016 11:04 Comments 0 Komentarze
15 kwietnia 2016 r. (pi±tek) w Wierzchowiskach odby³a siê konferencja pt „Rozwój przedsiêbiorczo¶ci na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim”.
Gospodarzami spotkania byli burmistrz miasta Piaski Micha³ Cholewa oraz wójt gminy Wólka Edwin Gortat.
W trakcie konferencji zosta³y wrêczone Beneficjentom programu Certyfikaty Szlaku Jana III Sobieskiego. Nastêpnie odby³y siê prezentacje dobrych praktyk wdro¿onych w ramach realizacji programu - kilka firm i przedstawicieli organizacji pozarz±dowych zaprezentowa³o swoje oferty i plany dalszego rozwoju.
Uczestnicy konferencji mieli okazjê wys³uchaæ kilku prelekcji na temat mo¿liwo¶ci wsparcia w zakresie rozwoju przedsiêbiorczo¶ci, m.in. ze ¶rodków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Powiatowego Urzêdu Pracy w ¦widniku czy ¶rodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W trakcie konferencji odbywa³a siê promocja produktów i us³ug ze Szlacheckiego Szlaku Jana III Sobieskiego w woj. lubelskim - wystawcami byli przedsiêbiorcy i przedstawiciele organizacji pozarz±dowych z terenu Szlaku.


Tags -
24/03/2016 09:36 Comments 0 Komentarze
Tags -
24/03/2016 09:17 Comments 0 Komentarze
Uprzejmie informujemy, ¿e biuro LGD "Dolina Gie³czwi" bêdzie nieczynne w dniach 25 - 29 marca 2016 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Tags -
18/03/2016 15:06 Comments 0 Komentarze
 

 

Czy na obszarze LGD znajd± siê organizacje zainteresowane zaanga¿owaniem w realizacjê Programu na szczeblu lokalnym?

Organizacjami partnerskimi PO P¯ mog± byæ organizacje niedzia³aj±ce dla osi±gniêcia zysku, których jednym z zadañ statutowych jest wspieranie i niesienie pomocy osobom najbardziej potrzebuj±cym, bêd±cym w trudnej sytuacji ¿yciowej lub materialnej.
Wiêcej informacji -
tutaj.

Tags -
11/03/2016 10:11 Comments 0 Komentarze
Z okazji Dnia So³tysa sk³adamy ¿yczenia pomy¶lno¶ci i sukcesów w pracy na rzecz swojego ¶rodowiska oraz wytrwa³o¶ci w rozwi±zywaniu spraw spo³eczno¶ci lokalnej.
Niech uznanie mieszkañców bêdzie dla Pañstwa powodem 
do podejmowania nowych wyzwañ i zadañ dla rozwoju wsi!
Zarz±d i Pracownicy LGD "Dolina Gie³czwi"

Tags -
12/02/2016 13:36 Comments 0 Komentarze
W wyniku og³oszonego zaproszenia z dnia 2 lutego 2016 r. do sk³adania ofert na wykonanie strony internetowej dla Stowarzyszenia LGD "Dolina Gie³czwi", informujemy o wyborze wykonawcy zamówienia:

Rocketsite s.c. Mateusz Kania, Krzysztof Pogwizd
ul. Jod³owa 1, 33-395 Che³miec

Wszystkim zainteresowanym dziêkujemy za z³o¿enie ofert.
Tags -
Strona 1/30 1 2 3 4 > >>
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich Europa inwestujca w obszary wiejskie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Dolina Gieczwi" wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.


LGD Dolina Gieczwi © 2009-2015 | Polityka Serwisu| Redakcja| Kontakt
Projekt i wykonanie: Robert Sowikowski