Nasza lokalizacja
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Icon Strona gwna > O Dolinie
Icon PROW 2014-2020
Icon PROW 2007-2013
Icon NABORY WNIOSKÓW
Icon DO POBRANIA
Icon ZAP. OFERTOWE
 
Icon WYSZUKIWARKA
Obszar LGD po³o¿ony jest w po³udniowo-wschodniej Polsce na Wy¿ynie Lubelskiej (Mezoregion – Wynios³o¶æ Gie³czewska) oraz w niewielkiej czê¶ci na Polesiu Wo³yñskim, w centralnej czê¶ci województwa lubelskiego. Stanowi on sumê obszarów trzech gmin po³udniowo-wschodniej czê¶ci Powiatu ¦widnickiego: gminy wiejsko-miejskiej Piaski (169 km2, z czego miasto zajmuje 8,4 km2) oraz dwóch gmin wiejskich: Trawnik (84 km2) i Rybczewic (100 km2), wynosz±c ³±cznie 353 km2. Graniczy z nastêpuj±cymi gminami, zaczynaj±c od pó³nocy: Me³giew, Milejów, Siedliszcze, Rejowiec Fabryczny, £opiennik Górny, Gorzków, Fajs³awice, ¯ó³kiewka, Krzczonów, Jab³onna, G³usk, ¦widnik.

    Obszar LSR znajduje siê pod wp³ywem pobliskiego Lublina, stolicy województwa, bêd±cego znacz±cym o¶rodkiem administracyjnym, akademickim, kulturalnym, przemys³owym i gospodarczym oraz ¦widnika – stolicy powiatu, o którego specyfice stanowi przede wszystkim obecno¶æ fabryki helikopterów (WSK PZL ¦widnik), a tak¿e przyfabryczne lotnisko o trawiastej nawierzchni przystosowane do eksploatacji przez lotnictwo sportowe i ma³e samoloty dyspozycyjne i transportowe. W celu rozbudowy i przystosowania lotniska dla potrzeb regionu (ruch pasa¿erski) powsta³a spó³ka „Port Lotniczy Lublin” z siedzib± w ¦widniku. Lotnisko w ¦widniku bêdzie w niedalekiej przysz³o¶ci modernizowane i rozbudowywane w oparciu o plany rozwoju regionu lubelskiego. Po³o¿enie LSR w pobli¿u Lublina tworzy mo¿liwo¶ci rozwoju i wielofunkcyjno¶ci terenów wiejskich pod k±tem wytworzenia us³ug zaspakajaj±cych nie tylko potrzeby spo³eczno¶ci lokalnej, ale tak¿e mieszkañców wielkiego miasta.

    O specyfice po³o¿enia obszaru LSR decyduje równie¿ jego lokalizacja w centrum województwa, w odleg³o¶ci ok. 70 km od przej¶æ granicznych z Ukrain± i Bia³orusi±. Przez teren LSR przebiegaj± drogi krajowe o znaczeniu miêdzynarodowym, w tym: · Droga nr E 372 (droga krajowa nr 17) Warszawa – Kurów – Lublin – Piaski – Krasnystaw – Zamo¶æ – Hrebenne - granica pañstwa do Lwowa, · Droga nr E 373 (droga krajowa nr 12) odc. Piaski – Che³m – Dorohusk - granica pañstwa, do £ucka i Kijowa.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich Europa inwestujca w obszary wiejskie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Dolina Gieczwi" wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.


LGD Dolina Gieczwi © 2009-2015 | Polityka Serwisu| Redakcja| Kontakt
Projekt i wykonanie: Robert Sowikowski