Nasza lokalizacja
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Icon Strona gwna > Polityka serwisu
Icon PROW 2014-2020
Icon PROW 2007-2013
Icon NABORY WNIOSKÓW
Icon DO POBRANIA
Icon ZAP. OFERTOWE
 
Icon WYSZUKIWARKA

   Wszelkie prawa do zawarto¶ci oficjalnego serwisu LGD Dolina Gie³czwi dawna.dolinagielczwi.org s± zastrze¿one. U¿ytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania ca³ych stron lub fragmentów serwisu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków nale¿±cych do Stowarzyszenia. ¯adna czê¶æ serwisu nie mo¿e byæ w ca³o¶ci lub czê¶ci kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody.
    Stowarzyszenie o¶wiadcza, ¿e respektuj±c prawo do prywatno¶ci, nie gromadzi danych uzyskanych drog± rejestracji u¿ytkownika, które mog³yby byæ danymi osobowymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 101, Poz. 926 z pó¼niejszymi zmianami), pozwalaj±cych na identyfikacjê u¿ytkownika.

    Strona mo¿e zawieraæ odno¶niki do innych stron www, które s± w³asno¶ci± oraz s± prowadzone przez niezale¿ne jednostki. U¿ytkownicy powinni zdawaæ sobie sprawê z faktu, ¿e Stowarzyszenie nie odpowiada za ¶cis³o¶æ, zawarto¶æ lub dostêpno¶æ informacji, do których odno¶niki prowadz± przez stronê. Wprowadzenie takiego odno¶nika na stroni nie wi±¿e siê z braniem odpowiedzialno¶ci przez LGD "Dolina Gie³czwi" za tre¶æ docelowej strony www.

    U¿ytkownicy, którzy maj± jakie¶ pytania dotycz±ce niniejszej deklaracji ochrony prywatno¶ci, praktyk stosowanych na tej stronie, czy te¿ sposobów utrzymywania z ni± kontaktów, proszone s± o wys³anie uwag pod adres:

e-mail:   biuro@dolinagielczwi.org
tel.:  (081) 52 53 012
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich Europa inwestujca w obszary wiejskie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Dolina Gieczwi" wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.


LGD Dolina Gieczwi © 2009-2015 | Polityka Serwisu| Redakcja| Kontakt
Projekt i wykonanie: Robert Sowikowski