Nasza lokalizacja
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Icon Strona gwna > PROW 2014-2020
Icon PROW 2014-2020
Icon PROW 2007-2013
Icon NABORY WNIOSKÓW
Icon DO POBRANIA
Icon ZAP. OFERTOWE
 
Icon WYSZUKIWARKA
W niniejszej zak³adce zamieszczamy informacje nt. PROW 2014-2020.

Celem g³ównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjno¶ci rolnictwa, zrównowa¿one zarz±dzanie zasobami naturalnymi i dzia³ania w dziedzinie klimatu oraz zrównowa¿ony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Program bêdzie realizowa³ wszystkie sze¶æ priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie:
U³atwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, le¶nictwie i na obszarach wiejskich.
Poprawa konkurencyjno¶ci wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiêkszenie rentowno¶ci gospodarstw rolnych.
Poprawa organizacji ³añcucha ¿ywno¶ciowego i promowanie zarz±dzania ryzykiem w rolnictwie.
Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zale¿nych od rolnictwa i le¶nictwa.
Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkê niskoemisyjn± i odporn± na zmianê klimatu w sektorach: rolnym, spo¿ywczym i le¶nym.
Zwiêkszanie w³±czenia spo³ecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Kontynuacja wdra¿ania Lokalnych Strategii Rozwoju (Leader) wzmocni realizacjê oddolnych inicjatyw spo³eczno¶ci lokalnych. 

RLKS zachowuje podstawowe za³o¿enia metody LEADER, to jest:

1) oddolno¶æ (szeroki udzia³ spo³eczno¶ci lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),
2) terytorialno¶æ (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru),
3) zintegrowanie (³±czenie ró¿nych dziedzin gospodarki, wspó³praca ró¿nych grup interesu),
4) partnerstwo (lokalna grupa dzia³ania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestnicz± ró¿ne podmioty z sektora publicznego, spo³ecznego i gospodarczego),
5) innowacyjno¶æ (w skali lokalnej),
6) decentralizacja zarz±dzania i finansowania,
7) sieciowanie i wspó³praca (wymiana do¶wiadczeñ i rozpowszechnianie dobrych praktyk).


Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023

Poni¿ej bêdziemy zamieszczaæ kolejne elementy LSR. 
Zachêcamy do lektury i wnoszenia uwag.
Wszystkie uwagi s± bardzo cenne i pozwol± nam na stworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju odzwierciedlaj±cej rzeczywiste potrzeby spo³eczno¶ci lokalnej naszego obszaru.
Uwagi nale¿y zg³aszaæ na za³±czonym poni¿ej formularzu.

Formularz zg³aszania uwag (.doc)

SWOT "Dolina Gie³czwi" (.pdf)

Plan dzia³ania czê¶æ 1(.pdf)

Plan dzia³ania czê¶æ 2 (.pdf)

Procedury oceny i wyboru operacji (.pdf)

Kryteria wyboru operacji (.pdf)

Plan komunikacji (.pdf)Legislacja PROW 2014-2020:


Program Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020 - wersja pe³na (.pdf)

Ustawa z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym
(.pdf)
Ustawa z dn. 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich (...) (.pdf)

Rozporz±dzenie z dn. 24 wrze¶nia 2015 r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddzia³ania „Wsparcie na wdra¿anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo³eczno¶æ” objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (.pdf)

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich Europa inwestujca w obszary wiejskie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Dolina Gieczwi" wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.


LGD Dolina Gieczwi © 2009-2015 | Polityka Serwisu| Redakcja| Kontakt
Projekt i wykonanie: Robert Sowikowski