Nasza lokalizacja
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Icon Strona gwna > O LGD
Icon PROW 2014-2020
Icon PROW 2007-2013
Icon NABORY WNIOSKÓW
Icon DO POBRANIA
Icon ZAP. OFERTOWE
 
Icon WYSZUKIWARKA
Icon O-LGD
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania „Dolina Gie³czwi” jest partnerstwem trójsektorowym w formie stowarzyszenia sk³adaj±cym siê z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i spo³ecznego. Jest dobrowolnym, samorz±dnym, trwa³ym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych realizuj±cym okre¶lone w statucie cele.
   Pocz±tkowym etapem partnerstwa by³a niesformalizowana wspó³praca jednostek samorz±du terytorialnego z terenu powiatu ¶widnickiego oraz przedsiêbiorców i innych podmiotów z sektora spo³ecznego. Rozpoczêcie wspó³pracy od pocz±tku mia³o s³u¿yæ zawi±zaniu partnerstwa i powstania Lokalnej Grupy Dzia³ania.
   Stowarzyszenie zosta³o zawi±zane na Walnym Zebraniu Cz³onków, które odby³o siê w dniach 3 i 7 lipca 2008 roku. W dniu 15 lipca zosta³ z³o¿ony wniosek do S±du Rejonowego w Lublinie o rejestracjê Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia³ania „Dolina Gie³czwi”.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich Europa inwestujca w obszary wiejskie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Dolina Gieczwi" wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.


LGD Dolina Gieczwi © 2009-2015 | Polityka Serwisu| Redakcja| Kontakt
Projekt i wykonanie: Robert Sowikowski