Nasza lokalizacja
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Icon Strona gwna > Regionalne smaki
Icon PROW 2014-2020
Icon PROW 2007-2013
Icon NABORY WNIOSKÓW
Icon DO POBRANIA
Icon ZAP. OFERTOWE
 
Icon WYSZUKIWARKA
  Ostatnie lata to czas zas³u¿onej rehabilitacji sztuki kulinarnej, w tym tak¿e obok wyrafinowanych potraw i popularnej na ¶wiecie kuchni ¶ródziemnomorskiej – nobilitacja tradycyjnych potraw lokalnych, mocno zwi±zanych z regionem poprzez ziemiê, która rodzi produkty do ich przygotowania. Chocia¿ wci±¿ jeszcze zdarza siê, ¿e mieszkañcy lokalnych spo³eczno¶ci nie u¶wiadamiaj± sobie warto¶ci i oryginalno¶ci przyrz±dzanych i spo¿ywanych przez siebie dañ i specja³ów.
Szansa promocji ma³ych miejscowo¶ci i o¿ywienia ruchu turystycznego dziêki nim w³a¶nie, a co za tym idzie wzrost mo¿liwo¶ci zarobkowych mieszkañców powoduje, ¿e jest to dziedzina rozwojowa i godna wsparcia zarówno przez gminy, jak przez LGD. Podobnie sytuacja ma siê z rzemios³em i folklorem lokalnym. Na obszarze LSR kultywowane s± tradycyjnie pieczone ciasta dro¿d¿owe, przygotowywane wg starych przepisów pierogi, bigos, sma¿one p±czki, smalec wiejski, knedle i pyzy z ró¿nym nadzieniem, flaki, zacierki, placki nadziewane kasz± (zwane te¿ pierogami). Potrawami charakterystycznymi dla tego obszaru s± flaki piaseckie i zaciera trawnicka.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich Europa inwestujca w obszary wiejskie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Dolina Gieczwi" wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.


LGD Dolina Gieczwi © 2009-2015 | Polityka Serwisu| Redakcja| Kontakt
Projekt i wykonanie: Robert Sowikowski