Nasza lokalizacja
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Icon Strona gwna > Szlaki turystyczne
Icon PROW 2014-2020
Icon PROW 2007-2013
Icon NABORY WNIOSKÓW
Icon DO POBRANIA
Icon ZAP. OFERTOWE
 
Icon WYSZUKIWARKA
  Przez teren objêty LSR przebiega piesza ¶cie¿ka przyrodnicza: od Abramowic do Che³ma, na obszarze LSR zaczyna siê od pó³nocno – zachodniego skraju Rezerwatu le¶nego Wierzchowiska i przebiega on przez Bystrzejowice, Piaski, Biskupice, Trawniki.

SZLAK DWORKÓW:

Piaski - Gardzienice - Wygnanowice - Stryjno - Rybczewice - D±bie - ¯ó³kiewka - Mokrelipie - Radecznica – Turobin.
 

CZERWONY SZLAK WY¯YN:

Odcinek Lublin – Trawniki – Che³m. D³ugo¶æ ok. 86 km.
 

SZLAK DOLINA GIE£CZWI I MARIANKI:

Trasa: Przyst. Os. Biskupice, Biskupice Siedliszczki (Piaski) Gie³czew Gardzienice Podzamcze Klimusin Suchodo³y Siedliska Suchodo³y Fajs³awice Wola Idzikowska Ole¶niki Dolina Wieprza Przyst. Os. Wólka Kañska(czerwony szlak). D³ugo¶æ ok. 30 km.
 

W PLANACH:

„Od ¼róde³ka do ¼róde³ka czyli Gardzienice ca³e”. Ekologiczny Klub UNESCO Pracownia na rzecz Bioró¿norodno¶ci Klub UNESCO wspólnie z mieszkañcami Woli Gardzienickiej, Gardzienic i cz³onkami O¶rodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” planuje zinwentaryzowaæ, opisaæ i oznakowaæ trasê dziedzictwa kulturowego Gardzienic ujêt± w ramy ¼róde³ek rzeki Gie³czewka tworz±cych piêkne uroczysko, obszar naturalnej nienaruszonej rêk± ludzk± dzikiej przyrody. W ramach projektu Klub zamierza wykorzystaæ rozpoczêt± przed 25 laty przez Teatr Gardzienice pracê pod has³em „O nowe naturalne ¶rodowisko teatru” (wystawianie sztuk teatralnych w naturalnych plenerach dla spo³eczno¶ci wiejskiej). Celem projektu jest prze³amanie w mieszkañcach wsi bariery obojêtno¶ci wobec dziedzictwa kultury jak i zachowanie i promocja istniej±cego naturalnego krajobrazu wsi.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich Europa inwestujca w obszary wiejskie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Dolina Gieczwi" wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.


LGD Dolina Gieczwi © 2009-2015 | Polityka Serwisu| Redakcja| Kontakt
Projekt i wykonanie: Robert Sowikowski