Nasza lokalizacja
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Icon Strona gwna > Imprezy
Icon PROW 2014-2020
Icon PROW 2007-2013
Icon NABORY WNIOSKÓW
Icon DO POBRANIA
Icon ZAP. OFERTOWE
 
Icon WYSZUKIWARKA
    Na terenie LSR odbywaj± siê liczne imprezy kulturalne i sportowe, w tym cykliczne: Miêdzypowiatowy Konkurs Tañca Nowoczesnego w Piaskach (luty), Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej pt, „M³odzie¿ zapobiega po¿arom” Trawniki (marzec), Konkurs „Fotografujemy zjawiska fizyczne” Trawniki (kwiecieñ-czerwiec), ¦wiêto kwitn±cych sadów - Gmina Rybczewice (maj), Piknik rodzinny - Gmina Rybczewice (czerwiec), Konkurs twórczo¶ci plastycznej dzieci i m³odzie¿y „Krajobrazy Powiatu ¦widnickiego wczoraj – dzi¶ – jutro ” Trawniki (czerwiec), Regionalny Piknik Artystyczny Trawniki (czerwiec), Festyn Ludowy „Sobótki w Gardzienicach”, Gardzienice (czerwiec), Do¿ynki Powiatowe, Dni Rybczewic (wrzesieñ), Jesienne Spotkania Teatralne Trawniki (listopad).
     Ponadto: Gmina Piaski: Dni Piask, Festiwal Flaków, Wojewódzki Przegl±d Twórczo¶ci Artystycznej Wsi, Gminny Przegl±d Piosenki Turystycznej, Konkurs czytelniczo – plastyczny „Moja ulubiona ksi±¿ka” oraz imprezy organizowane przez O¶rodek Praktyk Teatralnych w Gardzienicach; Gmina Trawniki: Zaciera Trawnicka, Festyn Rodzinny, Festiwal Piosenki Dzieciêcej i M³odzie¿owej.

     Specyficzn± i cenn±, s³ynn± na ca³± Polskê jest dzia³alno¶æ O¶rodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach, który w ostatnim okresie otrzyma³ miano Europejskiego, jest jednym z ciekawszych o¶rodków prezentacji sztuk teatralnych w Polsce. Mimo, i¿ du¿a czê¶æ przedstawieñ organizowanych jest poza terenem dzia³ania LGD, dzia³alno¶æ o¶rodka mieszkañcom Polski jak i Europy kojarzy siê z miejscowo¶ci± Gardzienice.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich Europa inwestujca w obszary wiejskie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Dolina Gieczwi" wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.


LGD Dolina Gieczwi © 2009-2015 | Polityka Serwisu| Redakcja| Kontakt
Projekt i wykonanie: Robert Sowikowski