Nasza lokalizacja
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Icon Strona gwna > Oferujemy
Icon PROW 2014-2020
Icon PROW 2007-2013
Icon NABORY WNIOSKÓW
Icon DO POBRANIA
Icon ZAP. OFERTOWE
 
Icon WYSZUKIWARKA
    Na obszarze objêtym LSR znajduj± siê 2 obiekty zbiorowego zakwaterowania, które oferuj± ogó³em 59 miejsc noclegowych przez ca³y rok (w gminie Piaski – 29 miejsc noclegowych i Zajazd Regionalny „VID – BIL w gminie Trawniki – 30 miejsc noclegowych). Obok tego funkcjonuj± obiekty noclegowe na kilka osób. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e przy tak znacznym potencjale turystycznym jest to baza niewystarczaj±ca. Brak hoteli, moteli, pensjonatów, domów wycieczkowych, schronisk, o¶rodków kolonijnych, wypoczynkowych, szkoleniowo-wypoczynkowych, domków turystycznych, pól biwakowych i innych. Zwa¿ywszy na potencja³ turystyczny drzemi±cy w obszarze LSR, w tym odwiedzany przez licznych przyjezdnych o¶rodek teatralny w Gardzienicach, warto ubogaciæ bazê noclegow± i to na zró¿nicowanym poziomie, w zale¿no¶ci od rodzaju turystyki, jak± zechc± uprawniaæ na terenie LSR zwiedzaj±cy.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich Europa inwestujca w obszary wiejskie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Dolina Gieczwi" wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.


LGD Dolina Gieczwi © 2009-2015 | Polityka Serwisu| Redakcja| Kontakt
Projekt i wykonanie: Robert Sowikowski