Nasza lokalizacja
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Icon Strona gwna > Atrakcje
Icon PROW 2014-2020
Icon PROW 2007-2013
Icon NABORY WNIOSKÓW
Icon DO POBRANIA
Icon ZAP. OFERTOWE
 
Icon WYSZUKIWARKA
  Teren LSR le¿y w bardzo malowniczej dolinie ¶rodkowego i dolnego biegu rzeki Gie³czew, bogatej w zwarte kompleksy le¶ne iglasto–li¶ciaste, w których ¿yj± unikalne gatunki ptaków, m.in.: kobusy i kruki.

    Na obszarze LSR wystêpuj± nastêpuj±ce tereny atrakcyjne krajobrazowo:
- w gminie Piaski – dolina rzeki Gie³czew i Sierotki, wzd³u¿ których przebiegaj± korytarze ekologiczne ³±cz±ce Krzczonowski i Nadwieprzañski Park Krajobrazowy;
- w gminie Rybczewice – dolina rzeki Gie³czew; po³udniowe krañce gminy znajduj± siê w obszarze Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego oraz jego strefie ochronnej;
- w gminie Trawniki – dolina rzeki Gie³czew, kompleksy le¶ne w pó³nocnej czê¶ci gminy i dolina rzeki Wieprz, z projektowan± budow± zbiornika wodnego.

    Na ca³ym obszarze LGD rzeka Gie³czew tworzy atrakcyjne krajobrazowo meandry o szczególnej atrakcyjno¶ci w okolicach Biskupic. Na terenie LSR znajduje siê tak¿e czê¶æ otuliny Nadwieprzañskiego Parku Krajobrazowego. Krzczonowski Park Krajobrazowy (o powierzchni ca³kowitej 124,21 km2 i otulinie 138,54 km²) obejmuje oko³o 45% obszaru gminy Rybczewice, a jego otulina - oprócz gminy Rybczewice – tak¿e gminê Piaski. Na tym terenie le¿y zespó³ parkowo – dworski w Pilaszkowicach zwi±zany z osob± króla Jana III Sobieskiego i jego ¿ony Marysieñski. Park w Pilaszkowicach, za³o¿ony w XVII wieku, ma powierzchniê 10 ha. Drzewostan sk³ada siê z 600 drzew. Najlepiej zachowany i najwiêkszy jest park w Rybczewicach (11 ha). Ro¶nie tu ok. 600 drzew z 16 gatunków. Wiele z nich to okazy pomnikowe. Na uwagê zas³uguje te¿ piêknie po³o¿ony ko¶ció³ w Czêstoborowicach z koñca XVIII w. oraz w±wozy w okolicach Pilaszkowic i Rybczewic, osi±gaj±ce d³ugo¶æ do 1 km, a g³êboko¶æ do 15 m. W gminie Piaski znajduje siê rezerwat przyrody „Wierzchowiska” o powierzchni 24,5 ha, utworzony 1983 r. Wystêpuj± tu okaza³e drzewostany, w tym 140- letnie okazy dêbów szypu³kowych i lip oraz sztucznie posadzonego modrzewia. Do osobliwo¶ci rezerwatu mo¿na zaliczyæ brzozê o wymiarach 250 cm obwodu i wysoko¶ci 29 m, 3 dêby o wymiarach 310, 495, 400 cm obwodu oraz modrzew o wymiarach 237 cm obwodu. Istotn± warto¶æ przedstawiaj± meandry Gie³czwi w Biskupicach. Dziêki Krzczonowskiemu Parkowi Krajobrazowemu obszar LSR ma du¿e walory turystyczno - wypoczynkowe, dot±d w niewielkim stopniu wykorzystane. Teren parku i otuliny nadaje siê znakomicie do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, a tak¿e do rozwijania bazy agroturystycznej. W celach turystycznych powinno siê promowaæ Dolinê Gie³czwi. Bardzo bogata fauna w rejonie Doliny rzekli Gie³czew to w szczególno¶ci ptaki, w tym np. wpisane do Polskiej Czerwonej Ksiêgi Zwierz±t: b±k, b±czek, rybitwa Bia³ow±sa oraz wiele wymienionych w Za³±czniku I Dyrektywy Ptasiej 79/409/EWG (opracowanie Lubelskiej Fundacji ¦rodowiska Naturalnego w zwi±zku z planowanym II-gim etapem budowy obwodnicy Piaski z 2006 r.).

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich Europa inwestujca w obszary wiejskie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Dolina Gieczwi" wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.


LGD Dolina Gieczwi © 2009-2015 | Polityka Serwisu| Redakcja| Kontakt
Projekt i wykonanie: Robert Sowikowski