Nasza lokalizacja
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Icon Strona gwna > Nabory wniosków > WYNIKI NABORÓW > IX nabór 25.08-09.09.2014 r.
Icon PROW 2014-2020
Icon PROW 2007-2013
Icon NABORY WNIOSKÓW
Icon DO POBRANIA
Icon ZAP. OFERTOWE
 
Icon WYSZUKIWARKA
17.09.2014 r. odby³o siê posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków, które wp³ynê³y w ramach IX naboru wniosków trwaj±cego w dniach 25.08 - 09.09.2014 r.  w ramach dzia³ania Ma³e projekty - 2 wnioski.
Wnioski zosta³y uznane za zgodne z Lokaln± Strategi± Rozwoju i ocenione pod wzglêdem spe³nienia lokalnych kryteriów wyboru. Wyniki przeprowadzonej oceny nie s± ostateczne. Wnioskodawcy mog± sk³adaæ odwo³ania od przeprowadzonej oceny wraz z uzasadnieniem, bezpo¶rednio w biurze LGD, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomo¶ci (strona internetowa LGD, tablica og³oszeñ w biurze LGD) listy ocenionych wniosków przez Radê. Odwo³ania, które wp³yn± po terminie lub bez uzasadnienia, nie bêd± rozpatrywane.

Lista ocenionych operacji -
pobierz
Rada LGD podejmie ostateczn± decyzjê o wybraniu operacji do finansowania na kolejnym posiedzeniu.

Formularz odwo³ania od oceny Rady -
pobierz

W dniu 25 wrze¶nia 2014 r. odby³o siê XVI posiedzenie Rady LGD, które wybra³o ostatecznie wnioski do dofinansowania w ramach IX naboru wniosków w LGD "Dolina Gie³czwi".

Lista wybranych projektów - pobierz
Lista niewybranych projektów - pobierz
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich Europa inwestujca w obszary wiejskie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Dolina Gieczwi" wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.


LGD Dolina Gieczwi © 2009-2015 | Polityka Serwisu| Redakcja| Kontakt
Projekt i wykonanie: Robert Sowikowski