Nasza lokalizacja
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Icon Strona gwna > Nabory wniosków > WYNIKI NABORÓW > VIII nabór 09.04 - 22.04.2014 r.
Icon PROW 2014-2020
Icon PROW 2007-2013
Icon NABORY WNIOSKÓW
Icon DO POBRANIA
Icon ZAP. OFERTOWE
 
Icon WYSZUKIWARKA
07.05.2014 r. odby³o siê posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków, które wp³ynê³y w ramach VIII naboru wniosków trwaj±cego w dniach 9 - 22.04.2014 r.

W ramach naboru wp³ynê³o 8 wniosków z Ma³ych projektów.

Wszystkie oceniane wnioski zosta³y uznane za zgodne z Lokaln± Strategi± Rozwoju i ocenione pod wzglêdem spe³nienia lokalnych kryteriów wyboru. Wyniki przeprowadzonej oceny nie s± ostateczne. Wnioskodawcy mog± sk³adaæ odwo³ania od przeprowadzonej oceny wraz z uzasadnieniem, bezpo¶rednio w biurze LGD, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomo¶ci (strona internetowa LGD, tablica og³oszeñ w biurze LGD) listy ocenionych wniosków przez Radê. Odwo³ania, które wp³yn± po terminie lub bez uzasadnienia, nie bêd± rozpatrywane.

Lista ocenionych projektów w dniu 07.05.2014 - pobierz

Rada LGD podejmie ostateczn± decyzjê o wybraniu operacji do finansowania na kolejnym posiedzeniu.

Formularz odwo³ania od oceny Rady - pobierz

W dniu 16 maja 2014 r. odby³o siê XIV posiedzenie Rady LGD, które wybra³o ostatecznie wnioski do dofinansowania w ramach VIII naboru wniosków w LGD "Dolina Gie³czwi". 

Lista wybranych projektów -
pobierz

Lista niewybranych projektów -
pobierz


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich Europa inwestujca w obszary wiejskie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Dolina Gieczwi" wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.


LGD Dolina Gieczwi © 2009-2015 | Polityka Serwisu| Redakcja| Kontakt
Projekt i wykonanie: Robert Sowikowski