Nasza lokalizacja
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Icon Strona gwna > Nabory wniosków > WYNIKI NABORÓW > VII nabór 09.12 - 23.12.2013 r.
Icon PROW 2014-2020
Icon PROW 2007-2013
Icon NABORY WNIOSKÓW
Icon DO POBRANIA
Icon ZAP. OFERTOWE
 
Icon WYSZUKIWARKA
 09.01.2014 r. odby³o siê posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków, które wp³ynê³y w ramach VII naboru wniosków trwaj±cego w dniach 09.12 - 23.12.2013 r.
 
W ramach dzia³ania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw wp³yn±³ 1 wniosek, a w ramach dzia³ania Ma³e projekty - 6 wniosków, w ramach dzia³ania Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alno¶ci nierolniczej nie wp³yn±³ ¿aden wniosek.

Wszystkie oceniane wnioski zosta³y uznane za zgodne z zakresem tematycznym (dotyczy ma³ych projektów) oraz zgodne z Lokaln± Strategi± Rozwoju i ocenione pod wzglêdem spe³nienia lokalnych kryteriów wyboru. Wyniki przeprowadzonej oceny nie s± ostateczne. Wnioskodawcy mog± sk³adaæ odwo³ania od przeprowadzonej oceny wraz z uzasadnieniem, bezpo¶rednio w biurze LGD, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomo¶ci (strona internetowa LGD, tablica og³oszeñ w biurze LGD) listy ocenionych wniosków przez Radê. Odwo³ania, które wp³yn± po terminie lub bez uzasadnienia, nie bêd± rozpatrywane.

Rada LGD podejmie ostateczn± decyzjê o wybraniu operacji do finansowania na kolejnym posiedzeniu.

Formularz odwo³ania od oceny Rady - 
pobierz

 
W dniu 20 stycznia 2014 r. odby³o siê posiedzenie Rady maj±ce na celu wybranie ostatecznych operacji do dofinansowania. Nie wp³yne³y ¿adne wnioski odwo³awcze w sprawie oceny z dnia 9 stycznia 2014 r.
BulletLista operacji wybranych do dofinansowania w ramach VII naboru wniosków
BulletListy operacji ocenionych podczas posiedzenia Rady w dniu 09.01.2014 r.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich Europa inwestujca w obszary wiejskie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Dolina Gieczwi" wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.


LGD Dolina Gieczwi © 2009-2015 | Polityka Serwisu| Redakcja| Kontakt
Projekt i wykonanie: Robert Sowikowski