Nasza lokalizacja
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Icon Strona gwna > Nabory wniosków > WYNIKI NABORÓW > VI nabór 15.05. - 31.05.2013
Icon PROW 2014-2020
Icon PROW 2007-2013
Icon NABORY WNIOSKÓW
Icon DO POBRANIA
Icon ZAP. OFERTOWE
 
Icon WYSZUKIWARKA
 11.06.2013 r. odby³o siê posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków, które wp³ynê³y w ramach VI naboru wniosków trwaj±cego w dniach 15 - 31.05.2013 r.

W ramach dzia³ania Odnowa i rozwój wsi wp³yne³y 2 wnioski, a w ramach dzia³ania Ma³e projekty - 13 wniosków, z czego 2 zosta³y wycofane przez Beneficjentów jeszcze przed ich ocen±.

Wszystkie oceniane wnioski zosta³y uznane za zgodne z Lokaln± Strategi± Rozwoju i ocenione pod wzglêdem spe³nienia lokalnych kryteriów wyboru. Wyniki przeprowadzonej oceny nie s± ostateczne. Wnioskodawcy mog± sk³adaæ odwo³ania od przeprowadzonej oceny wraz z uzasadnieniem wg za³±czonego poni¿ej formularza, bezpo¶rednio w biurze LGD w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o ocenie wniosku. Odwo³ania, które wp³yn± po terminie lub bez uzasadnienia, nie bêd± rozpatrywane.
Rada LGD podejmie ostateczn± decyzjê o wybraniu operacji do finansowania na kolejnym posiedzeniu.

Formularz odwo³ania od oceny Rady - 
pobierz

W dniu 3 lipca 2013 r. odby³o siê posiedzenia maj±ce na celu wybranie ostatecznych operacji do dofinansowania. Do dnia 3 lipca 2013 r. nie wp³ynely ¿adne wnioski odwo³awcze w sprawie oceny z dnia 11 czerwca 2013 r. 


Bullet Listy operacji ocenionych podczas posiedzenia Rady w dniu 11.06.2013 r.
BulletListy operacji wybranych do dofinansowania w ramach VI naboru wniosków

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich Europa inwestujca w obszary wiejskie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Dolina Gieczwi" wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.


LGD Dolina Gieczwi © 2009-2015 | Polityka Serwisu| Redakcja| Kontakt
Projekt i wykonanie: Robert Sowikowski