Nasza lokalizacja
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Icon Strona gwna > Nabory wniosków > OG£OSZENIA KONKURSÓW, NABORÓW > VI nabór 15.05 - 31.05.2013
Icon PROW 2014-2020
Icon PROW 2007-2013
Icon NABORY WNIOSKÓW
Icon DO POBRANIA
Icon ZAP. OFERTOWE
 
Icon WYSZUKIWARKA
Zarz±d Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków og³aszanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania "Dolina Gie³czwi" w 2013 roku w ramach Dzia³ania 4.1/413 - Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, ktore odpowiadaj± warunkom przyznania pomocy w ramach dzia³añ: Odnowa i rozwój wsi oraz Ma³e projekty.

Przed przyst±pieniem do wype³niania wniosków, prosimy zapoznaæ siê z instrukcj± ich wype³niania, celami i przedsiêwziêciami w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz kryteriami lokalnymi, niezbêdnymi do spe³nienia w celu otrzymania punktów warunkuj±cych przyznanie pomocy.

Og³oszenie. pdf


BulletMa³e Projekty ( limit ¶rodków wynosi 220 091,00 z³)
BulletOdnowa i rozwój wsi (limit ¶rodków 316 249,00 z³)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich Europa inwestujca w obszary wiejskie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Dolina Gieczwi" wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.


LGD Dolina Gieczwi © 2009-2015 | Polityka Serwisu| Redakcja| Kontakt
Projekt i wykonanie: Robert Sowikowski