Nasza lokalizacja
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Icon Strona gwna > Nabory wniosków > OG£OSZENIA KONKURSÓW, NABORÓW > V nabór 24.08-07.09.2012 r.
Icon PROW 2014-2020
Icon PROW 2007-2013
Icon NABORY WNIOSKÓW
Icon DO POBRANIA
Icon ZAP. OFERTOWE
 
Icon WYSZUKIWARKA
Samorz±d Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków w 2012 roku og³aszanym przez Lokaln± Grupê Dzia³ania „Dolina Gie³czwi” o przyznanie pomocy w ramach Dzia³ania 4.1/413 – Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadaj± warunkom przyznania pomocy w ramach dzia³añ: Odnowa i rozwój wsi, Ma³e projekty, Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alno¶ci pozarolniczej, Tworzenie i rozwoj mikroprzedsiêbiorstw.
BulletMa³e projekty (limit ¶rodków 384 000,00 z³)
BulletOdnowa i rozwój wsi (limit ¶rodków 324 520,00 z³)
BulletRó¿nicowanie w kierunku dzia³alno¶ci nierolniczej (limit ¶rodków 310 584,00 z³)
BulletTworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw (limit ¶rodków 212 709,50 z³)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich Europa inwestujca w obszary wiejskie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Dolina Gieczwi" wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.


LGD Dolina Gieczwi © 2009-2015 | Polityka Serwisu| Redakcja| Kontakt
Projekt i wykonanie: Robert Sowikowski