Nasza lokalizacja
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Icon Strona gwna > Nabory wniosków > OG£OSZENIA KONKURSÓW, NABORÓW > I nabór 22.03-21.04.2010 r.
Icon PROW 2014-2020
Icon PROW 2007-2013
Icon NABORY WNIOSKÓW
Icon DO POBRANIA
Icon ZAP. OFERTOWE
 
Icon WYSZUKIWARKA
Samorz±d Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków w 2010 roku og³aszanym przez Lokaln± Grupê Dzia³ania „Dolina Gie³czwi” o przyznanie pomocy w ramach Dzia³ania 4.1/413 – Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadaj± warunkom przyznania pomocy w ramach dzia³añ: Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alno¶ci pozarolniczej, Tworzenie i rozwoj mikroprzedsiêbiorstw, Ma³e Projekty.
Bullet„Ma³e projekty” (limit ¶rodków 500 000,00 z³)
Bullet„Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alno¶ci nierolniczej” (limit ¶rodków 240 000,00 z³)
Bullet„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw” (limit ¶rodków 365 000,00 z³)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich Europa inwestujca w obszary wiejskie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Dolina Gieczwi" wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.


LGD Dolina Gieczwi © 2009-2015 | Polityka Serwisu| Redakcja| Kontakt
Projekt i wykonanie: Robert Sowikowski