Nasza lokalizacja
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Icon Strona gwna > Nabory wniosków
Icon PROW 2014-2020
Icon PROW 2007-2013
Icon NABORY WNIOSKÓW
Icon DO POBRANIA
Icon ZAP. OFERTOWE
 
Icon WYSZUKIWARKA
Lokalna Grupa Dzia³ania "Dolina Gie³czwi" podaje do wiadomo¶ci przewidywany harmonogram naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach dzia³ania 4.1/413 Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju (w podziale na lata i kwarta³y).

Harmonogram (.pdf)

 


Nabory wniosków w ramach osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, które bêd± mog³y sk³adaæ uprawnione podmioty z terenu objêtego dzia³aniem Lokalnej Grupy Dzia³ania (LGD) „Dolina Gie³czwi”, prowadzone bêd± w trybie zamkniêtym w terminach og³oszonych przez samorz±d województwa na wniosek LGD.
Bullet I nabór 22.03-21.04.2010 r. (0)Bullet II nabór 16.02-17.03.2011 r. (0)
Bullet III nabór 01.09-30.09.2011 r. (0)Bullet IV nabór 16.01-06.02.2012 r. (0)
Bullet IX nabór 25.08. - 09.09.2014 (0)Bullet V nabór 24.08-07.09.2012 r. (0)
Bullet VI nabór 15.05 - 31.05.2013 (0)Bullet VII nabór 09.12 - 23.12.2013 r. (0)
Bullet VIII nabór 09.04 - 22.04.2014 r. (0)

Wyniki ocen operacji pod wzglêdem zgodno¶ci z Lokaln± Strategi± Rozwoju i punktacji wed³ug lokalnych kryteriów wyboru operacji, dokonanych podczas posiedzeñ Rady Lokalnej Grupy Dzia³ania "Dolina Gie³czwi".
Bullet V nabór 24.08-07.09.2012 r. (0)Bullet I nabór 22.03-21.04.2010 r. (0)
Bullet II nabór 16.02-17.03.2011 r. (0)Bullet III nabór 01-30.09.2011 r. (0)
Bullet IV nabór 16.01-06.02.2011 r. (0)Bullet IX nabór 25.08-09.09.2014 r. (0)
Bullet VI nabór 15.05. - 31.05.2013 (0)Bullet VII nabór 09.12 - 23.12.2013 r. (0)
Bullet VIII nabór 09.04 - 22.04.2014 r. (0)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich Europa inwestujca w obszary wiejskie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Dolina Gieczwi" wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.


LGD Dolina Gieczwi © 2009-2015 | Polityka Serwisu| Redakcja| Kontakt
Projekt i wykonanie: Robert Sowikowski